1. Úvod
  2. Reklamační řád
Reklamační řád

1. Na všechny námi prodávané výrobky je poskytnuta zákonná záruční lhůta 2 roky. Toto ustanovení se neztahuje na obchodněprávní vztahy.

2. Objeví-li se na výrobku vada, na niž se záruka vztahuje, je kupující povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující může reklamační nárok uplatnit zasláním reklamovaného zboží na adresu určenou prodávajícím a to prostřednictvím zásilkové služby. V případě odesílání zboží prostřednictvím zásilkové služby je kupující povinen reklamované zboží zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Případné nedostatky a škody vzniklé nedostatečným zabalením zboží nelze uznat jako záruční vady a nahlížet na ně jako na záruční nárok.

3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit nebo se zbožím odeslat doklad o koupi výrobku (případně jeho kopii), z něhož je patrné datum koupě výrobku.

4. Při reklamaci je třeba předložit reklamované zboží a doklad o koupi.

5. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci výrobek, není-li předán se všemi součástmi, se kterými byl vydán.

6. Je nezbytné při reklamačním nároku označit vytýkané vady a specifikaci práv, které kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, a to ihned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu. Prodávající neodpovídá ze škody, které vznikly nesprávným použitím výrobku.

7. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku:
a) uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned nebo nejpozději do 5 pracovních dnů ji vyřídí, není-li možné oprávněnou reklamaci ihned vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace, o převzetí reklamovaného předmětu vystaví prodejce kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.
b) odmítne reklamaci jako neoprávněnou ihned nebo nejpozději do 5 pracovních dní a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí osobně nebo prostřednictvím vhodné přepravní služby
c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena nebo bude odmítnuta. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (elektronickou a nebo standardní poštou). O reklamaci a způsobu jejího vyřízení se vždy sepíše zápis.

8. V případě, že zakoupený výrobek má vadu, kterou lze odstranit, má kupující výrobek právo na:
• bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
• výměnu výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
• přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy, není-li výše uvedený postup možný.

9. V případě, že má výrobek vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání jako výrobku bezvadného nebo jedná-li se o vady sice odstranitelné, pro jejich opakovaný výskyt nebo větší počet však kupující nemůže výrobek řádně užívat, má kupující právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od smlouvy.

10. Jedná-li se o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.

11. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladné vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (ústně, telefonicky a nebo písemnou formou).

12. Po vyřízení reklamačního řízení odešle prodávající reklamovaný výrobek řádně zabalený na předem stanovenou adresu kupujícímu vhodnou přepravní společností, nedohodnou-li se strany jinak.

13. Kupující je povinen si reklamovaný výrobek vyzvednout od přepravní společnosti nejpozději však do jednoho měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany prodávajícího, dle bodu 12. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění výrobku, dle ceníku prodávajícího 5 Kč/1 den vč. DPH (u zboží přesahující hmotnost 10 kg je účtován poplatek 10 Kč/den vč. DPH). V případě, že si kupující výrobek nevyzvedne ve lhůtě šesti měsíců do doby, kdy byl povinen si výrobek vyzvednout, je prodávající oprávněn výrobek prodat. V případě, že hodnota výrobku přesahuje 3 000 Kč, vyrozumí nejdříve prodávající kupujícího o svém úmyslu výrobek prodat (ústně, telefonicky  nebo písemně) a poskytne kupujícímu lhůtu 30 dní ode dne sdělení nebo odeslání vyrozumění k vyzvednutí výrobku. Po marném uplynutí této lhůty prodávající výrobek prodá a z výtěžku uhradí náklady, které mu vznikly s uskladněním výrobku a prodejem výrobku. V případě neprodejnosti výrobku nejdříve však do 3 měsíců ode dne sdělení o vyzvednutí výrobku je prodávající oprávněn předat výrobek k recyklaci podle § 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

14. Doba od uplatnění reklamace do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení vyzvednout, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vystaví kupujícímu doklad o uplatnění reklamace, o výsledku reklamačního řízení a délce jeho trvání.

15. V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k výměně výrobku za nový, běží záruční doba uvedená v záručním listě pro nový výrobek od jeho převzetí.

16. Dojde-li k výměně součásti výrobku za novou, běží záruční doba uvedená v záručním listě od počátku pro tuto součást, přičemž pro celý výrobek pokračuje běh původní záruční doby.

17. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady výrobku zanikají, nejsou-li uplatněna v záruční době.

18. Předáním výrobku k reklamačnímu řízení a jeho odesláním do reklamačního řízení souhlasí kupující s tím, že porozuměl podmínkám a průběhu reklamačního řízení a že s těmito podmínkami, které měl možnost číst, souhlasí.

19. Reklamační řád je umístěn na stránkách prodávajícího a je k dispozici kupujícímu k nahlédnutí.

Škola nově, to je školní nábytek, mateřské školky, družiny, dětské herny, šatny, kanceláře, dílny, sklady

 

Základní informace

O nás

Jak nakupovat

Ing. Monika Černá - PERSO International
Dr. Holuba 48, 33203 Šťáhlavy

IČ 44843917, DIČ CZ6557081894
jsme plátci DPH

Kontakty
majitelka Ing. Monika Černá mcerna@perso.cz

konzultace poradna@skolanove.cz

designer cerna@monikacerna.cz

reklamace reklamace@skolanove.cz

© skolanove.cz 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz