1. Úvod
  2. Obchodní podmínky OLD
Obchodní podmínky OLD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, platí pro nákup u společnosti Ing. Monika Černá – PERSO International, IČ 44843917, registrované u Magistrátu města Plzně. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem (nikoli spotřebitelem) se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“)  a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

1 Kupní smlouva

1.1 Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné či elektronické objednávky kupujícího. Objednávka obsahuje: přesnou adresu místa dodání, přesnou adresu příjemce daňového dokladu není–li placeno hotově, obchodní jméno, IČ, DIČ (jsou-li přiděleny), přesnou specifikaci výrobku, množství, požadovaný termín dodání,  podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího, popř. razítko kupujícího a bankovní spojení.

1.2 Prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky (kontrakt) současně s cenovou nabídkou dle platného ceníku. Pokud kupující tento kontrakt odsouhlasí nebo do sedmi dnů nerozporuje, je tento kontrakt spolu s objednávkou podepsanou kupujícím považován za uzavřenou kupní smlouvu. U objednávek odeslaných kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je kupní smlouva považována za uzavřenou potvrzením této objednávky prodávájícím.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje v plném rozsahu podmínky uvedené v potvrzení objednávky (kontraktu) a tyto Všeobecné obchodní podmínky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

1.4 Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu sídla prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 odst. 1 obč. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

1.5 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

1.6 Součástí vyjádření vůle k odstoupení od kupní smlouvy uvedene spotřebitel číslo objednávky, datum objednání a číslo účtu, na který požaduje vrácení peněz.

1.7 Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze za zboží zaslány kupujícímu prodávajícím převodem na účet uvedený v odstoupení od smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží zpět prodávajícímu.

2 Dodací podmínky

2.1 Místem plnění dodávky zboží je sídlo prodávajícího není-li dohodnuto jinak. Dodávka je splněna předáním zboží k přepravě nebo kupujícímu při jeho vlastním odvozu zboží.

2.2 Způsob přepravy určí prodávající, pokud není dohodnut vlastní odvoz zboží. Ceník služeb dopravy je poskytnut na vyžádání.

2.3 Prodávající dodá zboží současně s dodacím listem prostřednictvím dopravce do místa určeného kupujícím.

2.4 Zboží bude dodáno kupujícímu v termínu sjednaném potvrzenou kupní smlouvou.

2.5 V případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím, pokud bylo dodáno v termínu dle uzavřené kupní smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu 20% z ceny neodebraného zboží. Kupující rovněž uhradí náklady spojené s přepravou odmítnutého zboží.

2.6 Dodávka zboží bude realizována v termínu a kvalitě dohodnutém dle objednávky kupujícího. Zjistí-li kupující poškození zásilky při převzetí zboží, je povinen učinit o této skutečnosti zápis v doručovacím či přepravním listě a ihned uvědomit o této skutečnosti prodávajícího, kde se dohodne na dalším průběhu reklamace.

3 Prodejní cena

3.1 Základní cenou zboží je cena včetně obalu. U dodávky zboží nad 30 000 Kč bez DPH je součástí základní ceny i cena dopravy ke kupujícímu na území ČR, není-li dohodnuto jinak. Cena vratných obalů je na faktuře vyznačena samostatně.

3.2 Základní cena je uvedena v ceníku základních cen platném pro dané období.

3.3 Cenu dopravy uvádíme na faktuře a to vždy řádkem samostatně.

5 Platební podmínky

5.1 Platba zálohovou fakturou  a GoPay jsou preferované formy úhrady.

5.2 Platba předem (zálohovou fakturou) je dohodnutou platební podmínkou, která zavazuje kupujícího k úhradě hodnoty zboží do 7 kalendářních dnů od data vystavení zálohové faktury. Není-li zálohová faktura zaplacena včas, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3 Při platbě fakturou, pokud není dohodnuto jinak, je stanovena splatnost 14 dnů ode dne vystavení faktury.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo individuálního jištění plateb.

6 Sankce

V případě prodlení s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

7 Záruka

7.1 Není-li dohodnuto jinak, je poskytována záruka 24 měsíců.

7.2 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

8 Reklamace

Reklamace jsou řešeny v souladu s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
Vzniknou-li spory, které nebude možné řešit dohodou prodávajícího a spotřebitele, budou řešeny mimosoudně prostřednictvím www.coi.cz .

9 Vyšší moc

Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti jakéhokoliv vyrovnání kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, za kterou se považuje zejména: živelné pohromy, požáry, stávky, kolektivní a odborové spory, nedostatky a výluky v dopravě, změny obecně platných předpisů, zásah vlády a vládních úřadů, válka, teroristické akce a veřejné porušení pořádku.

10 Všeobecná ustanovení

10.1 Kupující zašle objednávku a potvrzenou kupní smlouvu prostřednictvím eshopu  nebo na adresu Ing. Monika Černá – PERSO International, Dr. Holuba 48, 33203 Šťáhlavy,  e-mail: mcerna@perso.cz.

10.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy. Podpisem kupní smlouvy vzniká oběma zúčastněným stranám závazek, jehož obsah všeobecné obchodní podmínky konkretizují. Případné vzniklé spory budou řešeny nejprve cestou smíru. Jestliže nebude taková dohoda možná, bude spor předán příslušnému soudu k rozhodnutí.

10.3 Pokud prodávající uzavře s kupujícím rámcovou kupní smlouvu, jsou všeobecné kupní obchodní podmínky součástí této smlouvy a platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené v souladu s rámcovou kupní smlouvou.

10.4 Kupující se zavazuje, že zboží dodané prodávajícím nebude exportovat bez předchozího souhlasu prodávajícího. Při porušení tohoto ujednání má prodávající právo na uplatnění pokuty ve výši 10% z hodnoty exportovaného zboží, minimálně 200 tis.Kč pro každý jednotlivý případ porušení. Pokuta je splatná do 21 dnů ode dne zjištění porušení prodávajícím.

10.5 Zboží je do doby úhrady kupní ceny na účet prodávajícího majetkem prodávajícího a nesmí být zcizeno ani použito jako předmět zástavy.

10.6 Kupující je povinen učinit všechna opatření, která zabrání vzniku škod, včetně škody na zboží prodávajícího. Opatření se týkají zejména uskladnění zboží, jeho ochrany a zabezpečení proti požáru a zamezení vzniku dalších škod.

11 Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

12 Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 2. 2016 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

Škola nově, to je školní nábytek, mateřské školky, družiny, dětské herny, šatny, kanceláře, dílny, sklady

 

Základní informace

O nás

Jak nakupovat

Ing. Monika Černá - PERSO International
Dr. Holuba 48, 33203 Šťáhlavy

IČ 44843917, DIČ CZ6557081894
jsme plátci DPH

Kontakty
majitelka Ing. Monika Černá mcerna@perso.cz

konzultace poradna@skolanove.cz

designer cerna@monikacerna.cz

reklamace reklamace@skolanove.cz

© skolanove.cz 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz